.

ΠΟΥ χρωστάμε ΠΩΣ χρωστάμε ΠΟΣΑ χρωστάμε
ΠΟΙΟΙ έφαγαν ΠΩΣ έφαγαν ΠΟΣΑ έφαγαν

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Η τριλογία της Προδοσίαςσυνέχεια από το προηγούμενο

Από την τελευταίαν αυτήν μαρτυρία περί της σωτηρίας του Μακάριου πρέπει να επισημανθούν δύο ακόμη διαφοραί:
Ο κ. Ν. Θρασυβούλου ισχυρίσθη ενόρκως ενώπιον του Δικαστηρίου ότι:

1ον .) “...Εκείνη την στιγμή περνούσε άλλο αυτοκίνητο, αναπηρικό το οποίο πήραμε και κατευθυνθήκαμε προς το Μετόχι του Κύκκου...
2ον .) “...Εκεί αλλάξαμε αυτοκίνητο και προχωρήσαμε προς το Τρόοδος και στην Μονή Κύκκου, όπου διανυκτερεύσαμε...

Αι διαφοραί -ακόμη μερικαί- μεταξύ των όσων την 4-7-77 κατέθεσεν εις το Δικαστήριον ο κ. Ν. Θρασυβούλου και των όσων λέγει ο Μακάριος εις την συνέντευξίν του προς το περιοδικόν “Έπαλξις” είναι και πάλι μεγάλαι. Ιδού τι ισχυρίζεται ο Μακάριος σχετικώς με τας ανωτέρω παρατεθείσας απόψεις του κ. Ν. Θρασυβούλου.

1ον .) “... Περνούσε τότε κάποιος αστυνομικός. Μας το παραχώρησε (το αυτοκίνητό του)...”
2ον .) “...Μείναμε λίγες ώρες (Στην Μονή Κύκκου) κι ύστερα αποφασίσαμε να πάμε στην Πάφο. Εκεί οι δικοί μας θα έδιναν μάχη.
Στην Πάφο έμεινα στην Μητρόπολη. Την άλλη μέρα ( 16-7-74) όμως ένα πλοίο του ναυτικού -τορπιλάκατος- άρχισε να μας βάλλη από την θάλασσα...”

Κατά συνέπειαν το δεύτερο αυτοκίνητο κατά τον Μακάριο ήτο κάποιου αστυνομικού και όχι αναπηρικό όπως ισχυρίζεται ο κ. Ν. Θρασυβούλου. Επίσης κατά τον Μακάριο δεν εγένετο διανυκτέρευσις εις την Μονήν Κύκκου ενώ κατά τον μόνιμον συνοδόν του, κ. Ν. Θρασυβούλου, έγινε.
Διατί και αυτή η διαφορά;
Επίσης πρέπει να επισημανθή και η διαφοράν εις την ώραν. Ο μεν Μακάριος εις την συνέντευξίν του λέγει ότι επέστρεψε από το Τρόοδος την 8.30 π.μ. Και περί την 9ην εδέχετο τα παιδιά, ο δεν Ν. Θρασυβούλου, ο οποίος πράγματι διέφυγε μαζί με τον Μακάριο, αναφέρει την 7.45 π.μ. Πάντως η γενική παρατήρησις εις τας μέχρι τούδε αναφοράς εις την σωτηρίαν του Μακάριου είναι ότι ενώ, όλοι σχεδόν οι “μάρτυρες” δηλώνουν την ύπαρξιν παιδιών, ουδείς αναφέρει τι περί της τύχης των. Είναι πράγματι λίαν περίεργος η στάσις αυτή των “σωτήρων” του Μακαρίου. Διατί όμως;
Μετά την ανωτέρω νέαν μαρτυρίαν του κ. Ν Θρασυβούλου περί της σωτηρίας του Μακαρίου και την σαφήν αντίθεσίν της προς ορισμένας σημαντικάς λεπτομερείας, ο Μακάριος έδωκε συνέντευξιν προς τον δημοσιογράφο του “Βήματος” κ. Στ. Ψυχάρη και η οποία εδημοσιεύθη την 24ην Ιουλίου 1977. Εις αυτήν ο Μακάριος ανέτρεπε την προγενεστέραν εις το περιοδικόν 'Έπαλξις” και συνέπλεε με όσα κατέθεσε ο κ. Ν. Θρασυβούλου εις το δικαστήριον της Λευκωσίας, προφανώς δια συγκάλυψιν. Έτσι ο Μακάριος εις την συνέντευξίν του, που εδημοσιεύθη εις την εφημερίδα “Βήμα” την 24-7-77, λέγει ότι:

Ύστερα από λίγο το αυτοκίνητο σταμάτησε. Είχε τελειώσει η βενζίνη. Αναγκαστήκαμε να κατεβούμε. Σε λίγο περνούσε άλλο αυτοκίνητο. Το σταματήσαμε και παρακαλέσαμε τον ιδιοκτήτη να μας δώση για να πάμε σε κάποιο μέρος εκεί κοντά. Έδειξε κι αυτός την ίδια προθυμία.”...”Το δεύτερο αυτοκίνητο ήταν αναπηρικό”...

Μετά λοιπόν την νέαν “εξήγησιν” της διαφυγής του Μακαρίου, πιστέυομεν ότι τελικώς καμμία από τας μέχρι τούδε δημοσιευθείσας συνεντεύξεις περί της σωτηρίας του, δεν ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα. Διότι δεν είναι δυνατόν να αλλάξη ο ιδιοκτήτης του δεύτερου αυτοκίνητου και από αστυνομικός να γίνη ανάπηρος. Απλώς αυτό έγινε πρώτον δια να υπάρξη “συμφωνία” με την κατάθεσιν του κ. Ν. Θρασυβούλου. Δεύτερον διότι ίσως να έγινε η σκέψις ότι “ποιός να γνωρίζη τώρα τι εγράφη εις το άπαξ κυκλοφορήσαν περιοδικόν “Έπαλξις” (Ιούλιος 1975)” και τρίτον δια να απαμβλυνθή η εντύπωσις που προεκλήθη μετά την συνέντευξιν του Κυπρίου Πρεσβευτού κ Ν. Κρανιδιώτη εις την εφημερίδαν “Αυγή” της 17-7-77 εις την οποίαν ο κ. Κρανιδιώτης έλεγεν ότι είχεν αποστείλει άνθρωπον εις την Κύπρον δια να ειδοποιήση τον Μακάριο δια το εις βάρος του επικείμενον κίνημα, προσδιορίζων και την ημερομηνίαν αυτού, δια την 15ην Ιουλίου 1974.
Αλλά περί αυτού κατωτέρω και διεξοδικώς...
Ενδεχομένως να θεωρηθή ότι η ιδιότης του ιδιοκτήτου του δευτέρου αυτοκινήτου “αστυνομικός-ανάπηρος” ίσως ταυτίζεται. Π.Χ συνταξιούχος ανάπηρος αστυνομικός. Δεκτή η παρατήρησις. Αλλά διατί να σπεύση ο Μακάριος να προβή εις δήλωσιν που να συμπλέη με την νεοτέραν άποψιν του Ν. Θρασυβούλου; Μήπως λοιπον προσβληθείς υπό πανικού δια τα όσα είπεν ο κ. Κρανιδιώτης εις την “Αυγήν” διέπραξε τιαύτην “γκάφαν”;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Βρίστε ελεύθερα! Το πολύ-πολύ αν μου σπάτε τ' αρχίδια, να σας διαγράψω το σχόλιο.