.

ΠΟΥ χρωστάμε ΠΩΣ χρωστάμε ΠΟΣΑ χρωστάμε
ΠΟΙΟΙ έφαγαν ΠΩΣ έφαγαν ΠΟΣΑ έφαγαν

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Η τριλογία της Προδοσίας


ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗΝ

... Μετά ημίσειαν ώραν, υπεδεχόμην εις την αίθουσαν υποδοχής ομάδα παιδιών και κορασίων, μελών της Ελληνορθοδόξου Νεολαίας του Καΐρου, τα οποία ήλθον εις Κύπρον, ως φιλοξενούμενά μου επί τινάς ημέρας. Μόλις είχα χαιρετίσει αυτά, ότε ηκούσθησαν οι πρώτοι πυροβολισμοί κατάστησαν συχνότεροι και εν μέλος της Προεδρικής Φρουράς με επληροφόρησεν ότι τεθωρακισμένα αυτοκίνητα και τανκς διήλθον το περιτοίχισμα και ευρίσκοντο εντός του προαυλίου του Προεδρικού Μεγάρου, το οποίο εσείετο από βλήματα όλμων...”

Με αυτούς ακριβώς τους λόγους ο Μακάριος περιέγραψε το τι συνέβη την πρωίαν της 15ης Ιουλίου του 197. Οι ανωτέρω λόγοι είναι ειλημμένοι από την ομιλίαν του ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά την 19ην Ιουλίου 1974, ήτοι τέσσαρας ημέρας μετά την ανατροπήν του από την προεδρίαν της Κυπριακής Δημοκρατίας και ολίγας ώρας προ της Τουρκικής εισβολής εις την Κύπρον. Είναι η ομιλία την οποίαν, χάρις εις την Αγγλικήν βοήθειαν καθώς και την υπόθαλψιν του από την ειρηνευτικήν δύναμιν που εδρεύει εις την Νήσον, ηδυνήθη ο Μακάριος να εκφωνήση ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας την ανωτέρω ημερομηνίαν. (Ολόκληρος η ομιλία εις την συνέχειαν και εις το β' μέρος του παρόντος).
Αυτή η παράγραφος της ομιλίας του Μακαρίου αρχικώς διήλθεν απαρατήρητος. Αν όμως εξετασθή κατά τους κανόνας της τυπικής λογικής, εν συναρτήσει βεβαίως και προς τα υφιστάμενα στοιχεία, δημιουργούνται ευλόγως πολλά ερωτήματα. Από τα γεννώμενα δε ερωτήματα θα διακρίνομεν δύο άλλα ακόμη βασικά αλλά και αλληλένδετα. Ήτοι πρώτον πως διέφυγε τον θάνατον ο Μακάριος “υπό βροχή όλμων και πολυβολισμών” και δεύτερον -ίσως και το κυριώτερον- ποία η τύχη εκείνων των παιδιών, που κατά τον Μακάριον είχον προσέλθη και συνδιαλέγετο μαζί των..., ότε εξεδηλώθη η επίθεσις κατά του Προεδρικού Μεγάρου. Τι έγιναν τα παιδιά εκείνα; Κανένα δεν εφονεύθη από τα καταιγιστικά πυρά και από τα ερείπια του παραδιδόμενου εις τας φλόγας Προεδρικού Μεγάρου;
Το γεγονός ότι το σημείον αυτό παραμένει εισέτι σκοτεινόν μας ενέβαλλε εις τον πειρασμόν δια περαιτέρω έρευναν, διότι θεωρούμεν ότι τούτο είναι “μύττος της Αριάδνης” εις την υπόθεσιν ταύτην. Θα αρχίσωμεν λοιπόν πρώτον από την “διαφυγήν” του Μακάριου και εν συνεχεία θα ερευνήσωμεν και την τύχην των παιδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Βρίστε ελεύθερα! Το πολύ-πολύ αν μου σπάτε τ' αρχίδια, να σας διαγράψω το σχόλιο.